Rehabilitació

P2909

Rehabilitació Integral de Dos Habitatges Unifamiliars Entre Mitgeres

Sant Cugat
29-09 PR-SC

P2909

Rehabilitació Integral de Dos Habitatges Unifamiliars Entre Mitgeres de 1927 a Sant Cugat

 

Els habitatges pertanyen a una filera de quatre cases idèntiques i de planta baixa al casc antic de Sant Cugat. En el projecte s’opta per conservar la volumetria, afegint un pis nou a l’espai que ocupava l’antiga cambra ventilada sota la coberta a dues aigües.

Així, es miren de conservar els aspectes que configuraven l’arquitectura original i que mantenen els habitatges lligats al conjunt a què pertanyen, com ara la volumetria i alguns elements originals: números d'accés, reixes, obertures en façana principal, ceràmica i teules de la coberta, rastrells i bigues. En canvi, es proposa una total redistribució interior, adaptada als usos de família reduïda a què van destinats els habitatges.

Es proposen espais continus -fugint de la compartimentació i foscor de l’arquitectura original- on les peces estan connectades de manera directa o indirecta amb la llum exterior. D’aquesta manera, les peces que per programa requereixen ser tancades es resolen amb envans de vidre translúcid a manera de caixa de llum.

Aquest element permet el pas de la il·luminació a través seu en ambdós sentits, tant de dia com de nit, beneficiant-se’n d’aquesta manera tant l’estudi com els banys.

X Premi d'Arquitectura de Sant Cugat

"Atès que les bases actuals no preveuen una categoria dedicada a les reformes interiors sense modificació dels volums ja construits, el jurat acorda concedir una Menció Honorífica al treball dut a terme en el conjunt de dos habitatges en filera del carrer Santa Joaquima números 6 i 8, per la claredat del seu plantejament, tant en la relació que estableix la intervenció amb els elements preexistents, com en la netedat de les solucions constructives emprades, en benefici d’un espai domèstic que fomenta les relacions entre les parts de la casa. Els autors del projecte són els arquitectes Oriol Cabré Vert i Silvana Díaz Garcia, que ha comptat amb la col·laboració de Marta Carbonell i Manuel Gonzàlez com arquitectes tècnics".

Telèfon: 661 210 946

Santa Joaquima, 6 - 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)